fbpx

Regulamin strony internetowej LemOn Arkadiusz Szymanek

Adres: ul. Nowowiejskiego 6/15
42-217 Częstochowa

NIP: 5732525360
Regon: 240284508

Kontakt: kontakt@lem-on.com.pl

Data aktualizacji: [18.05.2024]


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej https://lem-on.com.pl (dalej „Strona”) prowadzonej przez LemOn Arkadiusz Szymanek (dalej „Administrator”).

1.2. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują postanowień Regulaminu, proszeni są o niekorzystanie ze Strony.

1.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te będą publikowane na Stronie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

2. Definicje

2.1. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony.

2.2. Usługi – usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Strony.

2.3. Treści – wszelkie materiały, informacje, dane, teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo i inne treści dostępne na Stronie.

3. Korzystanie ze Strony

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań mogących zakłócić funkcjonowanie Strony lub narazić Administratora na straty.

3.3. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

4. Rejestracja i konto użytkownika

4.1. Korzystanie z niektórych usług dostępnych na Stronie może wymagać rejestracji i założenia konta użytkownika.

4.2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas rejestracji oraz do ich aktualizacji w przypadku zmiany.

4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła i wszelkie działania wykonywane na jego koncie.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności dostępna na Stronie.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1. Wszelkie prawa do Strony oraz jej treści, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, należą do Administratora lub jego licencjodawców.

6.2. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, dystrybucji, transmisji, publikowania lub wykorzystywania treści Strony bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przepisami prawa.

7. Odpowiedzialność

7.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie Strony oraz jej aktualność, jednak nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Przerwy w funkcjonowaniu Strony wynikające z przyczyn technicznych
  • Błędy lub nieścisłości w treściach publikowanych na Stronie
  • Szkody wynikające z korzystania ze Strony lub niemożności korzystania z niej

8. Reklamacje

8.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Strony oraz świadczonych usług.

8.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lem-on.com.pl

8.3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9.3. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Scroll to Top